សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១-២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

0

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

-ប្រេងសាំងធម្មតា ៤៣០០៛/លីត្រ
-ប្រេងម៉ាស៊ូត ៤០៥០៛/លីត្រ
May be an image of ticket stub and text
May be an image of ticket stub and text