ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃត់ការចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ CUR-D-HERB គ្មានលេខបញ្ជិកា

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមឃត់ការចែកចាយ ឬលក់ផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ CUR-D-HERB គ្មានលេខបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

May be an image of text

May be an image of 2 people and text

May be an image of 1 person, medicine and text