សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជំងឺផ្តាសាយបក្សីលើស្ត្រីអាយុ២១ឆ្នាំ

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជំងឺផ្តាសាយបក្សីលើស្ត្រីអាយុ២១ឆ្នាំ

May be an illustration of text

May be an illustration of text