ក្រុម​បាល់ទាត់ 4 ដែលជោគជ័យបំផុត​ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់អង់គ្លេស​

0

Premier League ជាលីកដែលជោគជ័យបំផុត រកបានហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាង ច្រើនពី​វិស័យបាល់ទាត់​នៅលើពិភពលោក។​
ហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានពីបាល់ទាត់នេះ មានតម្លៃរហូតដល់ទៅ 2.4 ពាន់លានផោន នៅក្នុងឆ្នាំ 2016-17 និង​ជាលីគដែលមានមនុស្ស​ទស្សនាច្រើនបំផុត នៅលើពិភពលោក ដែលប៉ាន់ប្រមាណទៅ មានអ្នកទស្សនា 4.7 ពាន់លាន​នាក់ ។​
ខាងក្រោមនេះដែរ​ជាក្លិបដែលជោគជ័យទាំង ៤ ក្នុងលីគកំពូល​អង់គ្លេស ដោយរាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៣ ៖
3. Arsenal ទទួលបានពានចំនួន ៣
សម្រាប់ក្លិបកាំភ្លើងធំបានឈ្នះពាន ចំនួន ៣ ចាប់ពីឆ្នាំ 1997–98, 2001–02, 2003–04 ។​


3. Manchester City ទទួលបានពាន​ចំនួន ៣
សម្រាប់ក្លិបមេឃខៀវ Manchester City បានឈ្នះពានចំនួន ៣ ចាប់ពីឆ្នាំ 2011–12, 2013–14, 2017–18 ។


2.Chelsea ទទួលបានពានចំនួន ៥
សម្រាប់ក្លិបតោខៀវ Chelsea បានឈ្នះពានចំនួន ៥ ចាប់ពីឆ្នាំ 2004–05, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17 ។​


1. Manchester United ទទួលបានពានចំនួន ១៣
សម្រាប់ក្លិបតោខៀវ Manchester City បានឈ្នះពានចំនួន ១៣ ដោយរាប់ពីឆ្នាំ 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13 ៕​