និយ័តករអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ កោះអញ្ជើញម្ចាស់សហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មបញ្ចាំចំនួន ៥ ឱ្យចូលមកបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ ករណីប្រកបអាជីវកម្មគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ

0

ភ្នំពេញ៖ និយ័តករអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចំនួន២ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយការកោះអញ្ជើញម្ចាស់សហគ្រាសប្រកបអាជីវកម្មបញ្ចាំចំនួន ៥ ឱ្យចូលខ្លួនមកបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ ករណីប្រកបអាជីវកម្មគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ៕

ខាងក្រោ​មនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់និយ័តករអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំ៖