សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំកែសម្រួលប្រព័ន្ធចរាចរនៅតំបន់ជុំវិញចំណុចរង្វង់មូលកួចកាណុង

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការរៀបចំកែសម្រួលប្រព័ន្ធចរាចរនៅតំបន់ជុំវិញចំណុចរង្វង់មូលកួចកាណុង៕

May be an image of map, crowd and text

May be an image of text