មន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បញ្ជាក់ថាមានជនអនាមិកបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកក្លែងក្លាយឈ្មោះ Chean Dron ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ជុំវិញការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន នៅថាំងហ៊ួយក្លឹប

0

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀន បញ្ជាក់ថាមានជនអនាមិកបង្កើតគណនីហ្វេសប៊ុកក្លែងក្លាយឈ្មោះ Chean Dron ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ជុំវិញការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀន នៅថាំងហ៊ួយក្លឹប