សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលក្រុងក្រចេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញបរិវេណវត្តសិរីសុន្ទរវង្ស(ហៅវត្តក្រចេះ)

0

ក្រចេះ៖ សេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលក្រុងក្រចេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ជុំវិញបរិវេណវត្តសិរីសុន្ទរវង្ស(ហៅវត្តក្រចេះ)