សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់” ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីយុទ្ធនាការ “១ម៉ឺនរៀល ១ម៉ឺននាក់” ឆ្នាំ២០២៤ សម្រាប់កុមារកម្ពុជា