សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក

0

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក

May be an illustration of text

May be an illustration of ticket stub, blueprint and text