រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងវាយតម្លៃអំពីវឌ្ឍនភាពការងារដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

0

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម កើត រិ​ទ្ធ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ដឹកនាំ​បើក​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​។

នៅ​ទីស្តីការក្រសួង​យុត្តិធម៌​នៅ​ព្រឹក ថ្ងៃ​សុក្រ ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២៤​ឯកឧត្តម កើត រិ​ទ្ធ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងយុត្តិធម៌ បាន​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ ដើម្បី​ពិនិត្យ និង​វាយតម្លៃ​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ ព្រមទាំង​កំណត់​ទិស​ដៅ​ការងារ​ជា​អាទិភាព​បន្ត សំដៅ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នានា​ដែល​យន្តការ​ដឹកនាំ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ ព្រមទាំង​ដើម្បី​ឱ្យ​ការងារ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​អាច​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ដោយ​រលូន​, ឆាប់រហ័ស និង​ប្រសិទ្ធភាព ដើម្បី​ជា​ប្រយោជន៍​របស់​ប្រជាជន​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន​៕

ប្រភព៖ AKP